A picture

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Zpět

veřejnoprávní smlouva O výkonu přenesené působnosti

Na základě usnesení Zastupitelstva města Všeruby ze dne 29.9.2014 č.29 a usnesení Zastupitelstva obce

Ostrov u Bezdružic ze dne 12.9.2014 níže uvedeného dne,měsíce a roku ujednaly

1. Město Všeruby,zastoupené starostou Jaroslavem Schejbalem

    IČO 00 258 512, 330 16 Všeruby č.p.2

    a

2.Obec Ostrov u Bezružic,zastoupená starostou Františkem Klimešem

   IČO 18246061, 330 38 Úněšov,Ostrov u Bezdružic č.p.5

Podle ustanovení § 63,odst.1,zák.č. 128/2000Sb. o obcích,ve znění pozdějších předpisů a § 53,zák.č.

200/90 Sb. o přestupcích,ve znění pozdějších předpisů tuto:

                                                VEŘEJNOPRÁVNÍ    SMLOUVU

                                                O výkonu přenesené působnosti

                                                                  I.

                                                         Předmět smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,ve znění pozdějších předpisů,budou orgány

města Všeruby namísto orgánů obce Ostrov u Bezdružic vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními

zákony orgánům obce ve správním obvodu obce Ostrov u Bezdružic v rozsahu vymezeném touto smlouvou.

Na základě této smlouvy budou orgány města Všeruby místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce Ostrov u Bezdružic.

                                                                II.

                                      Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgány města Všeruby budou vykonávat ve správním obvodu obce Ostrov u Bezdružic přenesenou působnost-přestupkovou agendu-svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem O přestupcích č.200/1990 Sb.,ve znění pozdějších předpisů.

                                                               III.

                                                      Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Ostrov u Bezdružic ze svého rozpočtu městu Všeruby na její účet č. 5029-371/0100 u KB,a.s. paušální příspěvek ve výši 1.000,-Kč za 1 přestupek.

                                                               IV.

                                              Společná a závěrečná ustanovení

1.Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2016

2.Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bez zbytečného odkladu po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje.

3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.

4.Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech,z nichž jeden oboustranně potvrzený stejnopis obdrží obec Ostrov u Bezdružic,jeden oboustranně potvrzený stejnopis obdrží město všeruby a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad Plzeňského kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

5.Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Ostrov u Bezdružic a usnesení Zastupitelstva města Všeruby a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Ve Všerubech dne 30.9.2014                             v Ostrově u Bezdružic dne 29.9.2014

Město Všeruby                                                      Obec Ostrov u Bezdružic

zastoupené starostou                                            zastoupená starostou

Jaroslav Schejbal v.r                                                  František Klimeš v.r.

vyvěšeno dne:13.1.2015

sejmuto dne: 30.1.2015

smlouva nabyla právní moci dne: 6.1.2015

Vyvěšeno: 13. 1. 2015

Datum sejmutí: 29. 1. 2015

Zodpovídá: Klimeš

Zpět